Diện tích đất nông nghiệp được tách thửa Quận 7 là bao nhiêu?

Diện tích đất nông nghiệp Quận 7 bao nhiêu thì được tách thửa ?

Trước tiên, việc tách thửa đất tại Quận 7 được thực hiện theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh được phép tách thửa nếu thửa đất sau khi tách và thửa đất nông nghiệp còn lại đảm bảo điều kiện đồng thời về diện tích, kích thước quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND như sau:

Trường hợp 1: Nếu thửa đất thuộc khu vực quy hoạch, để sản xuất nông nghiệp thì được phép tách thửa. Tuy nhiên, thửa đất còn lại và thửa đất mới hình thành đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 và 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

Trường hợp 2: Thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối) và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa.

Trường hợp này thửa đất người sử dụng đất được thực hiện các quyền theo quy định tại Điều 49, Luật Đất Đai năm 2013:

1. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.
2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.
Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. (Nguồn: Luật Việt Nam)

Ngoài ra, theo quy định Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì để được tách thửa còn cần đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

  • Đã được cấp sổ đỏ
  • Đất đang trong thời gian sử dụng và không thuộc trường hợp có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Như vậy, đối với đất nông nghiệp ở Quận 7 thì tùy từng trường hợp mà xác định thửa đất của bạn có đủ điều kiện để được tách thửa hay không.


Share to...