2 trường hợp ghi tên sổ đỏ khi nhiều người cùng mua chung đất

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về việc ghi tên vào giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (sổ đỏ) khi nhiều người cùng mua chung một thửa đất.

2 Truong Hop Ghi Ten So Do Khi Nhieu Nguoi Cung Mua Chung Dat

Căn cứ vào việc những người góp tiền mua đất có hay không có thỏa thuận về việc ghi và cấp sổ đỏ cho người đại diện mà cách thể hiện trên sổ đỏ được chia thành 02 trường hợp khác nhau, cụ thể:

Trường hợp 1: Không có thỏa thuận cấp sổ đỏ cho người đại diện

  • Tại trang 1 của sổ đỏ ghi đầy đủ thông tin về người được cấp sổ đỏ (ghi “Ông” hoặc “Bà” rồi ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú);
  • Tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Trường hợp 2: Có thỏa thuận cấp sổ đỏ cho người đại diện

Trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có thỏa thuận bằng văn bản cấp sổ đỏ cho người đại diện thì được ghi như sau:

  • Trang 1 sổ đỏ ghi thông tin của người đại diện (ghi “Ông” hoặc “Bà” rồi ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú);
  • Dòng tiếp theo sẽ ghi “Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm: … (ghi lần lượt tên của những người có chung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)”.

Lưu ý: Nếu trang 1 sổ đỏ không đủ chỗ để ghi thông tin những người có chung quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất thì dòng cuối trang 1 ghi “và những người khác có tên tại điểm ghi chú của Giấy chứng nhận này”.

Tại điểm ghi chú của sổ đỏ ghi thông tin như sau: “Những người khác cùng sử dụng đất (hoặc cùng sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người có chung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất còn lại)”.

TRANG THIỀU

Theo laodong.vn